Szkolenia z zakresu BHP


Aby organizować szkolenia bhp, należy wziąć pod uwagę następujące kroki:

Określenie celu szkolenia i grup docelowych. Szkolenie BHP powinno być skierowane do wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w danej firmie.

Wybór odpowiedniego szkoleniowca. Szkoleniowiec powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP. Własciwa obsługa bhp to bardzo ważna kwestia w procesie szkolenia.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe powinny być przygotowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla uczestników szkolenia.

Wybór odpowiedniej sali szkoleniowej. Sala szkoleniowa powinna być odpowiednio duża i wyposażona w niezbędne sprzęty (np. tablicę, rzutnik, ekran). Należy wziąć pod uwagę wybór sali na zewnątrz, ponieważ bhp w firmie może sie nie udać z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych.

Zorganizowanie wyżywienia i napojów dla uczestników szkolenia.

Zgłoszenie szkolenia do odpowiedniej inspekcji pracy.

Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Szkolenie powinno być prowadzone w sposób ciekawy i zrozumiały dla uczestników.

Przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę uczestników po zakończeniu szkolenia.

Przygotowanie i wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Ewaluacja szkolenia. Po zakończeniu szkolenia warto przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród uczestników, aby sprawdzić, czy szkolenie było skuteczne i czy uczestnicy byli zadowoleni z jego przebiegu.

Szkolenie BHP, zwane też szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jest obowiązkowym szkoleniem dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Polsce. Jego celem jest zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenie BHP obejmuje m.in. informacje o przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, o rodzajach i skutkach wypadków oraz o sposobach ich zapobiegania, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Jest ono przeprowadzane przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

BHP Wrocław: https://selabhp.pl/bhp-wroclaw/